Andere leermethodes

Wegen naar Wijsheid voor de tweede fase

Levensbeschouwing en ethiek voor VWO en gymnasium

Deze methode bestaat uit een theorie- en verwerkingsboek (waarin de vragen en opdrachten zijn opgenomen) en een docentenhandleiding. In het leerboek wordt telkens eerst structuur aangebracht in de levensbeschouwelijke posities die kunnen worden ingenomen; de opdrachten haken daar op in en dagen vervolgens de leerling uit tot bewustwording van eigen standpunten en tot kritische reflectie. De webopdrachten hebben een verdiepend én verbredend karakter.

Gezien het inhoudelijke niveau kan Wegen naar Wijsheid uitstekend functioneren op scholen waar levensbeschouwelijke reflectie binnen het curriculum serieus wordt genomen, respectievelijk deel uitmaakt van de exameneisen.

De docentenhandleiding is een perfecte ondersteuning bij de lesvoorbereiding gezien de uitgebreide (achtergrond)informatie.
Met het oog op het uitdagende inhoudelijke niveau bevat deze handleiding ruime toelichtingen bij de vraagstukken die aan de orde komen; op alle vragen worden uitvoerige antwoorden of antwoordsuggesties aangereikt. Wegen naar Wijsheid tweede fase levensbeschouwing en ethiek is geschikt voor de tweede fase VWO/Gymnasium.

Wegen naar Wijsheid tweede fase levensbeschouwing en ethiek is de 'zustermethode' van Wijs Worden tweede fase.


 

Filosofie voor VWO en gymnasium

Deze methode bestaat uit een leerboek (waarin de vragen en opdrachten zijn opgenomen) en een docentenhandleiding.

De filosofische methode is gecentreerd rond de vraag naar vooruitgang. Steeds wordt de leerling uitgedaagd zich af te vragen in hoeverre er op een bepaald deelterrein gesproken kan worden van vooruitgang: kan de gestage toename van individuele vrijheid en zelfbeschikking beschouwd worden als een vooruitgang? Kunnen de binnen de westerse samenleving ontstane verhoudingen tussen man en vrouw, geïnterpreteerd worden als vooruitgang? Kunnen de gevolgen van wetenschap en techniek op ons dagelijks leven ondubbelzinnig als vooruitgang worden aangemerkt? Hoe ligt de verhouding tussen vooruitgang en religie? Verdient een geseculariseerde werkelijkheid misschien voorkeur?
Voorafgaand aan al deze deelvragen komt de principiële vraag aan de orde óf en zo ja hóe je vooruitgang kunt meten? Op basis van welke grondwaarden kun je vaststellen wat vooruitgang is? Hoe verantwoord je dan vervolgens de keuze voor juist díe grondwaarden?

Waar is de methode WNW 4B inzetbaar?
Door te cirkelen rond het begrip vooruitgang vertoont de methode een duidelijke samenhang terwijl tevens belangrijke levensvragen en daarmee samenhangende deelgebieden van de filosofie aan de orde komen zoals wijsgerige antropologie, ethiek, metafysica en kennisleer. Daardoor kan de methode binnen het Tweede Fase onderwijs uitstekend dienst doen als serieuze oefening in de filosofische benaderingswijze met name ook binnen lessen in het kader van het eindexamen filosofie.

Wijs Worden voor de tweede fase

Levensbeschouwing en ethiek voor Havo/VWO

Deze zustermethode van WNW tweede fase bestaat uit een leerboek (waarin de vragen en opdrachten zijn opgenomen) en een docentenhandleiding. In het leerboek wordt telkens eerst structuur aangebracht in de levensbeschouwelijke posities die kunnen worden ingenomen; de opdrachten haken daar op in en dagen vervolgens de leerling uit tot bewustwording van eigen standpunten en tot kritische reflectie. De webopdrachten hebben een verdiepend én verbredend karakter.
Zie: Wijs Worden voor de tweede fase


Wijs Worden


In Wijs Worden leert de leerling over levensbeschouwelijke vragen en antwoorden. Daarbij wordt ook geleerd om zichzelf en anderen hierover kritisch te bevragen. Dit kritisch nadenken over levensbeschouwing wordt in Wijs Worden ‘filosofie’ genoemd.
Belangrijk voor Wijs Worden is de overtuiging dat het vermogen om zelfstandig te denken noodzakelijk is om op verantwoordelijke wijze mens te zijn; daarmee lost Wijs Worden ook de behoefte aan burgerschapsvorming in. Training in zelfstandig denken zoals in Wijs Worden gebeurt, bewijst daarnaast uitstekend diensten aan andere schoolvakken.

Leerwerkboek
In Wijs Worden Basis en Wijs Worden VMBO worden de instructieteksten samen met de verwerkingsopdrachten in één boek aangeboden. De instructieteksten zijn met het oog op de doelgroep kort gehouden en de opdrachten staan steeds direct bij de betreffende tekst.
Dit leerwerkboek heeft de volgende voordelen:
1. De leerling heeft maar één boek nodig met alle praktische voordelen van dien.
2. De kosten zijn overzichtelijk én laag. Een alles-in-een bedrag per leerling per jaar.
3. Omdat instructieteksten, opdrachten en antwoordruimte bij elkaar staan, leent WWB en WW VMBO zich veel beter dan een uitgave met een apart leer- en werkboek om digitaal te worden gebruikt; er hoeft niet steeds op het scherm geswitcht te worden.

Wijs Worden is er dus op drie niveaus:
- VMBO. Zie: Wijs Worden VMBO
- VMBO-t/Havo: Wijs Worden Basis
- VWO/Gymnasium: Wijs Worden

 

Wegen naar Wijsheid

Wegen Naar Wijsheid (WNW) is een methode die de leerling intellectueel uitdaagt en prikkelt tot zelfstandig denken en verantwoord handelen. De methode is met name bruikbaar binnen het VWO/gymnasium, de verkorte leerroute met enige aanpassingen ook binnen HAVO. WNW (delen 1, 2 en 3) bestaat uit leer- en werkboeken en docentenhandleidingen.

Zie: Wegen naar Wijsheid

 

Standpunt

Door Standpunt ontdekken en ontwikkelen leerlingen hun levensbeschouwelijke identiteit. Ze krijgen inzicht in de levensbeschouwelijke dimensie van het leven en in de belangrijkste levensbeschouwelijke stromingen in Nederland. Aan de hand van actuele thema’s maken de leerlingen kennis met uiteenlopende standpunten en leren ze met anderen een dialoog aan te gaan. Standpunt bestaat uit drie delen op verschillende niveaus: VMBO. Zie: Standpunt VMBO
HAVO-VWO. Zie: Standpunt Havo/VWO

 

ZinSpelen

ZinSpelen is een methode voor Havo/VWO op het snijvlak van cultuur en levensbeschouwing/godsdienst voor klas 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs.

Uitgangspunt van de serie ZinSpelen is het verband tussen het 'hoe' van het leven (cultuur) en het 'waarom' van het leven (levensbeschouwing). Op basis van deze twee begrippen worden in het eerste deel de andere basisbegrippen (religie, symbool, mythe en rite) uitgewerkt. De begrippen cultuur en levensbeschouwing worden sterk vanuit de Nederlandse situatie van dit moment (de multiculturele samenleving) ingevuld.

Zie: ZinSpelen

Vrij zicht op...

'Vrij zicht op' bestaat uit een aantal katernen voor de tweede fase. In deze serie is verschenen:
- Jodendom
- Christendom
- Islam
- Humanisme
- Hindoeïsme/boeddhisme
- God
- Menselijk bestaan
- Ethiek
- Straf

Wij denken over...

Wij denken over... is een methode filosofie die het zelfstandig denken van de leerling op een actieve manier wil ontwikkelen. De methode prikkelt de leerling actief om te gaan met de overgedragen wijsbegeerte. Eigen creativiteit is belangrijk, maar tevens worden vaardigheden tot het voeren van een klassikale discussie (het socratisch gesprek en het filosofisch debat) ingeoefend. Aldus kunnen gezamenlijke denkprocessen gestimuleerd worden.
In deze serie is verschenen voor eindexamen VWO:
- Wij denken over de mens en het goede
- Wij denken over kennis en wetenschap
Voor eindexamen Havo:
- Wij denken over denken, handelen en voelen

Zie voor alle methoden van Damon Educatie: www.damon-educatie.nl


Doordenken

Doordenken is een kennismaking met een filosofische benadering van de werkelijkheid en bedoeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 
Doordenken kan met name zinvol gebruikt worden op scholen die filosofie als eindexamenvak aanbieden binnen het tweede fase onderwijs. Daarnaast wordt ook tegemoet gekomen aan de behoefte aan burgerschap en verantwoordelijk handelen.
Zie: Doordenken

 

Wikken & Wegen

De leerwerkboekjes van Wikken en Wegen kennen ieder een beperkte thematiek. Dat biedt de mogelijkheid ze naadloos in te passen bij vakken als levensbeschouwing, ethiek of mens en maatschappij. 
Verschenen in deze serie:
- Wikken & Wegen Basisbegrippen levensbeschouwing
- Wikken & Wegen Basisbegrippen ethiek
- Wikken & Wegen Mijn levensbeschouwing